Bli grön trafikskola

logoskylt

Arbetssätt

För att bli en Grön Trafikskola ska ett antal kravkriterier uppfyllas. Första steget är en grundläggande utbildning för all personal om trafikens miljöpåverkan och en inventering av den egna verksamheten, d v s energi- och bränsleförbrukning m m. För att utjämna årstidsbundna skillnader och ha ett tillräckligt bra underlag för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter bör inventeringen pågå i tolv månader, dock ska den minst pågå i sex månader. Samtliga trafiklärare ska ha utbildning i EcoDriving varav minst en ska vara utbildad och godkänd EcoDrivinglärare. EcoDrivingläraren har ett övergripande ansvar för att samtliga lärare utbildar enligt EcoDrivingprinciperna redan från första körlektionen. Minst en övningsbil ska vara utrustad med Econen bränslemätare. Trafikskolan ska också utarbeta en egen miljöpolicy som visar skolans långsiktiga miljöambitioner.

Utgående från de egna inventeringsvärdena ska i nästa steg konkreta förbättringsmål defineras, både på kort (2-3 år) och längre sikt (5 år). Detta sker med hänsyn till takten med vilken trafikskolorna byter övningsfordon. Nu kan en konkret åtgärdsplan utarbetas och omsättas i realiteten för att uppnå de uppställda miljömålen.

Genom den kontinuerliga inventeringen av utsläpp och energiförbrukning kan man fastställa om de egna målen har nåtts och inom vilka områden det krävs ytterligare ansträngningar. På det sättet kan trafikskolornas miljöpåverkan kontinuerligt minskas. Grön Trafikskola är en ständigt pågående process och ett nytt sätt att tänka snarare än en engångshandling!

Schematisk översikt av miljöarbetet

Diplomering

Gröna Bilister kontrollerar om en skola uppfyller kriterierna för Grön Trafikskola och diplomerar godkända skolor. Diplomen är i första hand en bekräftelse för skolan att den är på rätt väg, men kan förstås användas i marknadsföringen. Alla Gröna Trafikskolor kontrolleras en gång om året om de fortfarande uppfyller kriterierna och får förnya diplomen. Kontrollen och diplomeringen genom en utomstående organisation gör att Grön Trafikskola är en trovärdig utmärkelse.

Gröna Bilister fungerar även som bollplank och rådgivare för trafikskolor som är på gång med Grön Trafikskola.

Vad krävs för att bli en Grön Trafikskola?

Alla trafikskolor som är beredda att göra en insats för miljön kan vara med i Grön Trafikskola. Att sätta i gång kräver i första hand att vara öppen för nya tankegångar och att se nya aspekter i det egna arbetet.

Utbildning, inventeringsarbete och måldefinition tar utan tvekan tid – hur mycket är olika från skola till skola. Men investeringen ger nya kunskaper och en förbättrad koll på verksamheten i gengäld.

Vad kostar det? 

 • STR ansvarar för material, support, hemsida och registerhållning under inventeringsperioden
 • Revision år 1 ”på-platsen-revision”, 6 000 kr + moms (förberedelse, revision, revisionsrapport)
 • Revision år 2 ”på-platsen-revision”, 4 000 kr + moms
 • Revision år 3 ”kontrollrevision”, 2 000 kr + moms (dokumentgranskning)
 • Revisionsarvodet är exklusive reskostnader.
 • Tidigare erlagd avgift på 3000 kr/år för anmälda trafikskolor kommer att tillgodoräknas vid första revisionen. 

Avgiften bestäms i samråd mellan Gröna Bilister och STR.

Erfarenheten från Gröna Trafikskolor visar att man lyckas spara in betydande summor, inte minst genom att bränsleförbrukningen har minskat. I några fall med ända upp till 20 %, alltså betydligt högre belopp än årsavgiften.

Så här kommer du igång med Grön Trafikskola

Informera alla medarbetare på trafikskolan om miljöarbetet, det är mycket viktigt att alla ”är med på tåget”. Det är en fördel om en (motiverad) person tar ansvar för miljöinventeringen – det måste inte vara du själv i din egenskap av chef.

Lägg upp en bränslejournal för varje fordon och notera varje tankning noga beträffande mätarställning och påfylld mängd bränsle. Nollställ trippmätaren så får du en grovkontroll själv vid varje tankning. Glöm inte att notera mätarställning och datum när du börjar. Jämför både lärare och fordon med varandra, det sporrar till EcoDriving. Till er hjälp finns ett enkelt, men effektivt, dataprogram på startdisketten.

traffic light green

Skriv av elmätaren, notera datum.

Ta reda på utsläppsvärdena för varje övningsfordon, även MC (NOx, VOC/HC, partiklar). Uppgifterna kan hämtas från tillverkaren/leverantören; ofta finns de även i fordonets instruktionsbok och/eller registreringsbevis. Det är smidigast att göra en sammanställning över alla fordon i företaget med reg.nr, märke/modell, årsmodell och utsläppsvärden. Notera även om motorvärmare och liknande finns installerad. Var noga med att varje servicetillfälle noteras med mätarställning och datum i respektive fordons servicebok.

Notera vilken sorts motorolja som används vid oljebyte; efterfråga helsyntetisk olja, den minskar bränsleförbrukningen.

Utbilda samtliga medarbetare om det inte redan är gjort. Samtliga medarbetare ska ha en grundläggande miljöutbildning, och alla trafiklärare ska ha utbildning i EcoDriving. En av trafiklärarna, helst alla, ska vara utbildad och godkänd EcoDrivinglärare. Denne ska tillse att minst en av trafikskolans övningsbilar är utrustad med Econen bränslemätare samt att EcoDrivingprinciperna snarast integreras i trafikskolans undervisningsplaner för såväl körning som teori.

Gå igenom rutinerna på kontoret och i lokalerna: hur mycket avfall producerar vi, och vad gör vi med/av det?

Fundera på vilka långsiktiga miljömål du anser är viktiga och din trafikskola kan jobba mot; diskutera detta med alla medarbetare. Skriv ner era idéer och funderingar. Detta är en bra utgångspunkt för er egen miljöpolicy. Ta tid på er.

Skriv ner era långsiktiga miljömål/miljöpolicy; diskutera och jämför gärna med andra trafikskolor och andra företag för att få idéer. Din/er miljöpolicy behöver varken vara lång eller krånglig.

Efter (minst) sex månader gör du/ni en sammanställning av inventeringsvärdena och beräknar företagets utsläppsvärden; för detta kan vårt arbetshäfte användas.

Fundera över vad som är mest angeläget att förbättra; skriv ner konkreta, realistiska förbättringsmål i 2- och 5-årsperspektiv.

Planera hur du/ni ska gå tillväga för att integrera miljöfrågorna i både teori- och körutbildningen.

Ta kontakt med oss när ni har bestämt er för att ni vill vara med i Grön Trafikskola!

Tveka inte att maila/ringa om du kör fast eller undrar något; lycka till!

Kriterier för diplomering till Grön Trafikskola

Avsikten med dessa kriterier är att ange vilka krav som trafikskolor måste uppfylla för att kunna diplomeras som Grön Trafikskola. Diplomeringen innebär att trafikskolan får ett diplom samt rätt att använda de symboler som är knutna till Grön Trafikskola i sin marknadsföring. Syftet med diplomeringen är att visa kunderna vilka trafikskolor som uppfyller högt ställda krav på miljöanpassning med avseende på förarutbildning, personal, fordon, drivmedel och kontor.

Detta kriteriedokument har tagits fram och beslutats av en styrgrupp bestående av representanter för Naturskyddsföreningen, Gröna Bilister, Vägverket och STR.

Kriterier för ”Grön bil”

 • Trafikskolan ska fastställa hur mycket den egna fordonsparken släpper ut i dag (basår) av koldioxid, kväveoxider, kolväten och partiklar, samt uppställa mål för hur mycket den får släppa ut i framtiden. Certifieringsvärden för dessa emissioner kan hämtas från respektive fordons registreringsbevis samt från berörda generalagenter och/eller återförsäljare. Sätt upp ett kortsiktigt mål (2-3 år) och ett mera långsiktigt (5-6 år), vilka återspeglar möjligheterna att minska miljöbelastningen i samband med fordonsbyten.
 • Trafikskolan ska vidare sätta upp ett mål för hur man minskar utsläppen från kallstarter, samt ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att uppfylla målsättningen.
 • Trafikskolan ska vidare ha en målsättning för val av däck och motorolja samt en plan för underhåll och service (inkl krav på bilvårdsprodukter).

Kriterier för ”Grön körning”

 • Trafikskolan ska mäta den faktiska bränsleförbrukningen och upprätta en plan för hur den bör/kan minskas. Hänsyn måste därvid självfallet tas till att fordonen används till övningskörning.
 • All personal på trafikskolan ska ha genomgått grundläggande miljöutbildning. Alla trafiklärare ska ha genomgått fortbildning för EcoDriving, och minst en av trafiklärarna, helst alla, skall vara utbildad och godkänd som EcoDrivinglärare. Denne lärare ska tillse att minst en av trafikskolans övningsbilar är utrustad med Econen bränslemätare samt att EcoDrivingprinciperna integrerats i trafikskolans undervisningsplaner för såväl körning som teori.
 • Övningsfordonen ska använda bränsle av högsta miljöklass.
 • Trafikskolan ska ha upprättat en plan för hur miljöfrågorna och EcoDrivingprinciperna ska integreras i undervisningen. Denna plan ska redovisas vid diplomering/revision. Undervisningsmomenten bör anknyta till teori, körning och garagelektion. Planen bör utöver teori och färdighetsträning ta fasta på vikten av att motivera eleverna att ta miljöhänsyn.
Eco Driving

Kriterier för ”Grönt kontor”

Trafikskolan ska kartlägga hur olika ämnen och processer på kontoret inverkar på miljön samt redovisa en plan för hur omställning till ”grönt kontor” kan genomföras.

Följande områden ska ingå:

 • Papper och förbrukningsmaterial
 • Möbler och inredning
 • Kontorsapparater
 • Belysning
 • Värme och ventilation
 • Resor till och från arbetet
 • Kaffe och lunch
 • Sopsortering

Kriterier för ”Grön personal”

 • All personal på skolan ska ha genomgått grundläggande fortbildningskurs i trafikmiljö som arrangerats eller godkänts av Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister. Under varje trafikskolas första år som diplomerad kan undantag göras för kontorspersonal. Nyanställd personal ska ha genomgått utbildningen senast ett år efter anställning.

 • Trafikskolan ska hålla sig informerad om utvecklingen inom trafikmiljöområdet samt i den årliga miljörapporten redovisa hur man tagit ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Krav för första diplomering

För att få sitt första diplom ska trafikskolan klara kriterierna för ”grön körning” och ”grön personal” samt ha fastställt basårsvärden och målsättning för ”grön bil” och ”grönt kontor”.

Krav för fortsatt diplomering

 • För att få behålla sitt diplom ska trafikskolan en gång per år avlämna en skriftlig rapport om vad man gjort för att uppfylla kriterierna.
 • Av rapporten ska också framgå hur trafikskolan fortlöpande omprövar sina mål. Trafikskolan ska vidare besvara de frågor som kontrollanten kan ha samt vara öppen för besök av denne.
 • Trafikskolans miljöansvarige ska tillse att kompletterande utbildning i trafikrelaterade miljöfrågor regelbundet sker. Sådan utbildning ska bekräftas med t ex kursintyg.